17 567 mebli od 72 producentów
22 000 opinii klientów
Internetowy Salon. Internetowe Ceny.
REGULACJE PRAWNE

Ochrona innych danych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OMEGA MEBLE SP. Z O. O.  W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI, PODJĘTYM KONTAKTEM I REKRUTACJĄ. 

 

 1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE PAŃSTWA DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych („Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z:

 • prowadzoną przez nas rekrutacją;
 • współpracą z kontrahentami;
 • kontaktem z nami, w tym telefonicznie i mailowo.

jest spółka Omega Meble sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020), przy ul. Nowy Świat 27 („Administrator”), która samodzielnie decyduje o celach oraz sposobach ich przetwarzania. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się mailowo: sklep@twojemeble.pl lub telefonicznie: 533 355 377.

 

 1. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? 

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania Państwa Danych, w sytuacjach, w których:

 • biorą Państwo udział w rekrutacji do naszego zespołu;
 • są Państwo naszymi kontrahentami albo pracownikami, bądź współpracownikami naszych kontrahentów;
 • kontaktują się Państwo z nami (np. telefonicznie, korespondencyjnie lub e-mailowo).

Państwa Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów jako osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że:

 1.  przetwarzamy Dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 2.  zbieramy Dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3.  Dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4.  Dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5.  przechowujemy Dane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację jako osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 6.  przetwarzamy Dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1. KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? 

Dane przetwarzamy jako Administrator w wielu sytuacjach.

Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście, przykładowo za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenie aplikacji w związku z trwającą rekrutacją, skierowanie zapytania e-mailowo, telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem). 

Może też zdarzyć się, że Państwa dane powierzył nam do przetwarzania inny podmiot – wówczas przetwarzamy Państwa Dane jako podmiot przetwarzający (tzw. procesor), a Administratorem jest ten podmiot, który Dane nam przekazał.

 

 1. PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ

1. Jakie Dane przetwarzamy?

Przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska. 

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawnień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

2.  Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych?

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Państwa Danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie jako osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub Państwa zgoda dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.

Państwa Dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Państwem a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora).

3. Jak długo będą przetwarzane Dane?

Co do zasady będziemy przetwarzać Państwa Dane, w celach określonych powyżej, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody (jednak nie dłużej niż 1 rok), a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych.

 1. PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM

1. Jakie Dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Dane naszych kontrahentów oraz ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, e-mail przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pobieramy bezpośrednio od Państwa, a także możemy je pozyskiwać innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.

2. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych?

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania przez nas Państwa Danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie jako osoby, której Dane dotyczą;
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu zwrotnego dotyczącego rekrutacji. 

3. Jak długo będą przetwarzane Dane?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Państwa Dane udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH? 

Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie działanie naszych narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisanci oprogramowania), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe czy audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), inne firmy a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

W przypadku rekrutacji Państwa Dane mogą zostać przekazane także podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami.

Państwa Dane możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom, którzy przetwarzają je poza  Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług lub inną łączącą nas relacją biznesową. Dane osobowe będą przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo Państwa Danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Mają Państwo prawo uzyskać kopię zabezpieczeń swoich Danych przekazywanych do państw spoza EOG, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@twojemeble.pl
 

 1. JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ? 

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do Danych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane są przetwarzane);
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 3. usunięcia Danych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 4. przenoszenia Danych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.