REGULACJE PRAWNE

Wersja regulaminu do dnia 21.03.2014

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:


§1
Definicje  
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepów „TwojeMeble.pl" i "Dyskontmeblowy.pl” nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:
 1. zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepów,
 2. składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepów,
 3. składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepów „TwojeMeble.pl" i "Dyskontmeblowy.pl”.
 2. Sklepy – sklepy internetowe „TwojeMeble.pl" i "Dyskontmeblowy.pl" prowadzone przez spółkę Omega Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce pod adresem internetowym www.twojemeble.pl oraz dyskontmeblowy.pl. Na poszczególnych zakładkach Sklepów znajdują się Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca - Omega Meble sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261191, NIP: 683-198-05-18, Regon 120311780, kapitał zakładowy/ wpłacone udziały 200 000,00 PLN, właściciel Sklepów, który za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Produktów.
 4. Produkt – meble lub inne rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepów.
 5. Kupujący – osoba:
 6. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta w rozumieniu (art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) zakupu Produktu.
 7. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.
 
 
§2
Informacje ogólne  
 1. Regulamin normuje warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepów.
 2. Kupującym może być tylko i wyłącznie:
  1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Osoba prawna,
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski.
 
 
§3
Procedura składania Zamówień  
 1. Kupujący wybiera interesujący go Produkt i poprzez zaznaczenie kursorem opcji „dodaj do koszyka”.
 2. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą zakładki „przejdź do kasy” otwiera formularz zamówienia, w którym:
  1. Na stronie „Koszyk” dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów, może skorzystać z dostępnych w danej chwili w ofercie Sprzedawcy promocji,
  2. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Kup bez logowania” przechodzi do zakładki „Dane, wybór płatności i formy dostawy”, gdzie wskazuje swoje dane osobowe niezbędne dla realizacji Zamówienia, dokonuje wyboru rodzaju płatności, formy dostawy.
  3. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Do podsumowania” przechodzi do zakładki „Podsumowanie”, w która wskazuje szczegółowe dane składanego zamówienia.
  4. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Wyślij zamówienie” Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się ostatnia zakładka „Potwierdzenie”, która wskazuje, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca zatwierdza zamówienie złożone przez Kupującego zmieniając jego status na "Oczekuje na wpłatę".
 5. Jeżeli stan realizacji Zamówienia na to pozwala Kupujący, jest uprawniony do modyfikacji Zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu tej okoliczności ze Sprzedawcą w sposób wskazany w §10 pkt. 2 lit. b,c,d. Regulaminu
 6. Procedura realizacji złożonego Zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Kupujący zapłaci za Produkt w sposób i wysokości wskazanej w §7 Regulaminu ( liczy się termin wpływu pieniędzy na konto bankowe Sprzedawcy) – w zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Cena musi się znaleźć na koncie Sprzedawcy nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia Zamówienia.
 7. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Kupującego złożonego Zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 8. Kupujący otrzyma informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) do realizacji z wskazaniem ceny Produktu oraz przewidywanego terminu dostawy Produktu do Kupującego w terminie:
  1. 5 dni od otrzymania zapłaty, o której mowa w pkt. 5, lub
  2. 7 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia
 9. Brak odpowiedzi we wskazanych w pkt. 7 terminach poczytuje się za nieprzyjęcie Zamówienia do realizacji (odrzucenie oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego).
 
 
§4
Zamówienia telefoniczne 
 1. Kupujący może złożyć Zamówienie (Zamówienie Telefonicznie) również drogą telefoniczną.
 2. Zamówienie Telefoniczne następuje wg następującej procedury:
  1. Kupujący zgłasza numer telefonu kontaktowego poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej.
  2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym pod wskazanym numerem i ustala z nim dane Zamówienia oraz dane Kupującego, w szczególności adres poczty elektronicznej.
  3. Sprzedawca przesyła Kupującemu podsumowanie zamówienia drogą poczty telefonicznej na ustalony z Kupującym adres.
  4. Zamówienie uznaje się za złożone przez Kupującego w chwili potwierdzenia przez niego ustaleń przesłanych przez Sprzedawcę w sposób wskazany w §4 pkt 2 lit c)
 3. Do dalszej procedury zamówienia telefonicznego stosuje się §3 pkt3) do 7)
 
 
§5
Warunki realizacji Zamówienia 
 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Każdy Produkt ma określoną dostępność. Gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony w Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Kupującym nowego terminu realizacji lub zmiany lub anulowania zamówienia. Jeżeli Produkt zamówiony przez Kupującego jest niedostępny, Sprzedawca najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego będącego Konsumentem i zwróci całe otrzymane od niego wynagrodzenie.
 
 
§6
Terminy realizacji Zamówienia
 
 1. Sprzedawca oświadcza, że termin realizacji Zamówienia zależny jest ściśle od tego, kto jest producentem Produktu i wynosi:
  1. ADB Meble około 8 - 10 tygodni
  2. Allhall około 4 - 9 tygodni
  3. Baggi około 4 - 6 tygodni
  4. Black Red White około 1 - 6 tygodni
  5. Bogatti około 8 - 10 tygodni
  6. BRW Komplet około 4 - 8 tygodni
  7. BRW Sofa około 6 - 10 tygodni
  8. Bydgoskie Meble około 2 - 10 tygodni
  9. Denwar około 6 - 10 tygodni
  10. Dig-net około 2 - 10 tygodni
  11. Fameg około 4 - 8 tygodni
  12. Forte około 1 - 6 tygodni
  13. Gala Collezione około 6 - 12 tygodni
  14. Helvetia Wieruszów około 6 - 8 tygodni
  15. Hilding około 2 - 4 tygodni
  16. Jadik około 6 - 12 tygodni
  17. Latzke około 6 - 8 tygodni
  18. Layman około 6 - 8 tygodni
  19. M&K Foam około 2 - 4 tygodni
  20. Marbet około 2 - 6 tygodni
  21. Matkowski około 8 - 12 tygodni
  22. Meble Krysiak około 4 - 8 tygodni
  23. Meble Nova około 4 - 6 tygodni
  24. Meble Wójcik około 5 - 10 tygodni
  25. Mikołajczyk Meble około 6 - 10 tygodni
  26. NewLook około 8 - 12 tygodni
  27. Paged około 4 - 8 tygodni
  28. Pinio około 4 - 10 tygodni
  29. Polaszek Meble około 4 - 6 tygodni
  30. Profap około 4 - 8 tygodni
  31. Szynaka Meble około 7 dni - 6 tygodni
  32. Timoore około 8 - 14 tygodni
 2. Jeżeli Zamówienie obejmuje Produkty różnych producentów, termin realizacji Zamówienia należy szacować na podstawie producenta zamówionego Produktu oferującego najdłuższy z wskazanych w pkt. 1 terminów.
 3. Kupujący ma możliwość śledzić postęp w realizacji Zamówienia, pod następującym adresem: http://www.twojemeble.pl/strony35,sprawdz_stan.html
 
 §7
Sposób płatności 
 1. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje na adres e-mail, podany przez siebie w procesie składania Zamówienia, dane niezbędne do dokonania przelewu oraz numer konta bankowego Sprzedawcy.
 2. Za Zamówione Produkty można zapłacić:
  1. Przelewem
  2. Kartą kredytową
 3. Kupujący może zapłacić za Zamówienie dokonując płatności w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia:
  1. W całości przekazując środki pieniężne w sposób wskazany w pkt. 2.
  2. W formie zaliczki wysokości 30% wartości Zamówienia płatnej w sposób wskazany w pkt. 2. Pozostałą część kwoty Kupujący uiści gotówką przy odbiorze Zamówienia.
 4. Płatność za Zamówienie może nastąpić również w formie ratalnej – zobacz szczegóły zakupów na raty
 5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.
 
 
 §8
Dostawa Produktów 
 1. Kupujący składając Zamówienie jest uprawniony do wyboru następujących sposobów odbioru Produktów:
  1. Odbiór osobisty:
   1. Gdańsk ul. Przemyska 39b, godziny otwarcia: Pn. - Pt. 16-20
   2. Poznań, ul. Brzozowa 36A, godziny otwarcia: Pn. - Pt. 16-20
   3. Warszawa, ul. Zwoleńska 36, godziny otwarcia: Pn. - Pt. 16-20
   4. Wieliczka, ul. Jedynaka 15, godziny otwarcia: Pn. - Pt. 10-18
   5. Wrocław, ul. Braniewska 6, godziny otwarcia: Pn. - Pt. 16-20


   6.  
  2.  Transport drogowy dokonywany przez samochód Sprzedawcy lub firmy kurierskiej.
 2. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy Zamówienia, Sprzedawca drogą wiadomości wysłanej na adres email Kupującego - informuje Kupującego o terminie odbioru lub terminie transportu Zamówienia.
 3. Koszt transportu wynosi 99 PLN.
 4. W przypadku Zamówień, których łączna wartość przekracza kwotę 1500 PLN transport jest bezpłatny. W przypadku, gdy wartość Zamówienia zmniejsza swą wartość poniżej progu wskazanego w zdaniu poprzednim, zwłaszcza z powodu rezygnacji przez Kupującego z części Produktów, koszt transportu wynosi 99 PLN, a Kupujący zobowiązany jest do rozliczenia dłużnej kwoty ze Sprzedawcą.
 5. Podane ceny nie obejmują kosztu wniesienia Produktów do lokalu Kupującego, który dokonuje tych czynności we własnym zakresie.
 6. Kupujący, przed dokonaniem odbioru Zamówienia dokonuje wraz z przedstawicielem Sprzedawcy oględzin Produktów, celem stwierdzenia czy są one zgodne z Zamówieniem i nie zawierają żadnych wad, a zwłaszcza zarysowań. Z dokonania ww. czynności sporządzany jest protokół zawierający podpis Kupującego i przedstawiciela Sprzedawcy.
 
 
§9
Biuro Obsługi Klienta  
 1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
 2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
  1. Kontakt listowny pod adresem:

   Omega Meble Sp. z o.o. 
   ul. Nowy Świat 27 
   32-020 Wieliczka

  2. Kontakt telefoniczny pod numerami:

   12 399 40 00
   22 465 99 70
   71 723 78 70
   61 668 24 70

  3. Kontakt za pośrednictwem poczty email: sklep@twojemeble.pl oraz sklep@dyskontmeblowy.pl
 
 
 §10
Zwrot Produktów
 1. Wyłącznie Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu cywilnego, jest uprawniony do odstąpienia od zawartej na podstawie Zamówienia umowy w terminie 10 dni licząc od dnia wydania Produktów.
 2. Wskazane w pkt. 1 uprawnienie dotyczy wyłącznie Produktów, które są w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego, w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 
 
 §11
Reklamacje – postanowienia ogólne 
 1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane poprzez formularz dostępny pod adresem http://www.twojemeble.pl/sklep,reklamacje,1.html lub w przypadku Kupujących, będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w sposób wskazany w §10 pkt. 2 lit. a. Regulaminu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za zgodność Produktów ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.)
 
 
 §12
Prawo składania reklamacji 
 1. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 2. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu, będący jednocześnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 3. Kupujący wskazany w §11 pkt. 1 Regulaminu traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 
 
 §13
Zwrot należności
 1. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu, zwrot nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego - licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych Produktów.
 2. W granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kupujący ponosi koszt czynności wskazanych w pkt. 1, a zwłaszcza koszt zwrotu Produktów Sprzedawcy.
 
 
 § 14
Newsletter
"Wyrażam zgodę, aby na podany adres e-mail były wysyłane informacje o nowościach i promocjach w sklepie."
 1. Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera - biuletynu o charakterze informacyjnym prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący może zapisać się do otrzymywania Newslettera przy składaniu Zamówienia zaznaczając, że:
 3. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupującego wraz z podaniem adresu email, pod który Newsletter ma być przekazywany oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
 4. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że:
  1. prześle pod adres newsletter@twojemeble.pl prośbę o usunięcie z listy Newslettera,
  2. lub w dowolnej otrzymanej wiadomości Newsletter kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczając odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.
 
 
 §15
Ochrona danych osobowych 
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze danych Omega Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka, która jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 3. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, mogą być przekazywane partnerom lub podwykonawcom Sprzedawcy.
 4. Ponadto, Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowego pola formularza Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do celów marketingowych Sprzedawcy, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do Sprzedawcy.
 
 
 §16
Zastrzeżenia prawne
 1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
 2. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe - będą próbowały uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.
 
 
 §17
Postanowienia końcowe
 1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepów, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialności za:
  1. przerwy w korzystaniu z usług Sklepów zaistniałe z przyczyn technologicznych ( a zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
  2. usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez osoby trzecie lub Kupującego.
  3. bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późń. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późń. zm.).
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 29.06.2012r.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 7. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dokonaną zmianą Regulaminu realizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Działamy od 2003 roku

Sklep internetowy zakładaliśmy w 2003 roku. Dzisiaj jesteśmy największym meblowym sklepem online.

99% Klientów nas poleca

99% naszych Klientów pozytywnie ocenia zakupy zrobione w naszym sklepie

Doradzamy i inspirujemy

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu. Zacznij chat lub zadzwoń. zadzwoń.